Helista meile 526 2358 või saada kiri info@askandia.ee
RSS-voog Askandia Partnerid Rss Feed
ObjektTehingu tüüpMaakondLinnLinnaosaHindTubade arvÜldpindKrundi suurus

Nõuanded üürilepingu sõlmimiseks

Üürisuhteid reguleerib võlaõigusseadus. Nii üürnikul kui ka üürileandjal on mõistlik tutvuda oma seaduslike õiguste ja kohustustega. Need lepingutingimused, mis on üürnikule võrreldes seaduses sätestatuga kahjulikumad, on võlaõigusseaduse järgi tühised.

1. Enne lepingu sõlmimist

Kaaluge otsust põhjalikult

Enne lepingu sõlmimist mõtelge läbi, missugust lepingut ja mis tingimustel soovite sõlmida.

Lugege leping korralikult läbi! Tutvuge põhjalikult lepingutingimustega ja veenduge, et kõik lepinguga kaasnevad õigused ja kohustused on arusaadavad. Vajaduse korral arutage segaseks jäänud küsimusi lepingu ette valmistanud poolega ja täpsustage lepingu sisu.

Tutvuge üüritavate ruumidega

Üürnik peaks enne lepingu sõlmimist tutvuma üüriruumide seisukorraga. Samuti tasub tunda huvi ümbruskonna ja naabrite vastu (noored või vanad inimesed, lastega pered jne).

Kui pooled soovivad kokku leppida, et üürnik kannab peale üüri ka kõrvalkulud (nt elektri, vee, soojuse eest), siis tuleb välja selgitada nende maksete suurusjärk. Üürileandja peab avaldama üürnikule eelmise üüri suuruse, sama kehtib ka kõrvalkulude avaldamise kohta.

Uurige teise lepingupoole tausta

Enne üürilepingu sõlmimist tasub nii üürileandjal kui ka üürnikul uurida teineteise tausta. Infot, millele võiks tähelepanu pöörata, saab tasuta või mõistliku tasu eest mitmest andmekogust.

Üürileandja leiab kasulikku infot järgmistest allikatest:

Krediidiinfo maksehäirete register – võimaldab tuvastada üürniku varasemaid võlgnevusi ja maksekäitumist;
Ametlikud Teadaanded – seal on näha muu hulgas kohtutäituri, vara arestimise, pankrotimenetluse, maksu- ja tolliameti ning üürikomisjoni teated;
E-toimik – sinna kantakse jõustunud kohtulahendite ja kohtuväliste menetlejate lahendite alusel andmed karistatud isiku ja tema karistuse kohta;
Riigi Teataja – seal saab tutvuda jõustunud kohtulahenditega;
ühismeedia (Facebook jm) – seal võib leida üürnikuga ühiseid tuttavaid, hinnata leitud piltide järgi üürniku elustiili jms.
Üürnikule võib abiks olla ka

kinnistusraamat, mis näitab üürnikule üüritava kinnisasjaga seotud andmeid: kinnisasja omanik, kinnisasjale seatud piirangud ja seda koormavad hüpoteegid;
äriregister – kui üürileandja on juriidiline isik, saab tutvuda sellega seotud andmetega, sh maksuvõlaga, ärikeeluga jne.

2. Lepingu sõlmimine

Segaduste ja probleemide vältimiseks tasub sõlmida kirjalik üürileping. Kui eluruumi üürileping ei ole sõlmitud kirjalikus vormis, kuid lepingu tähtaeg on üle ühe aasta, siis loetakse, et leping on sõlmitud tähtajatult.

Lepingupooled peaksid oma õiguste ja kohustuste asjus suhtlema nii enne lepingu sõlmimist kui ka lepingu kestuse ajal kirjavahetuse (nt e-kirja) teel, et hiljem, kui peaks tekkima lahkhelisid, oleks võimalik asjaolusid tõendada.

Lepingus ei ole vaja korrata üle seda, mis on seaduses niigi kirjas. Samal ajal on nii üürileandjale kui ka üürnikule kasulik täpsustada lepingus talle tähtsaid tingimusi.

Soovitused üürileandjale

Kõrvalkulud. Kui lepingus pole kõrvalkulude maksmist kokku lepitud, tasub nende eest seaduse kohaselt üürileandja. Pooled võivad aga kokku leppida, et kõrvalkulud kannab üürnik.
Eluruumi kasutajad. Lepingus tasub kindlaks määrata, kes hakkavad eluruumi kasutama. Seaduse järgi on üürnikul õigus majutada üüritud eluruumi oma perekonnaliikmeid, kuid lepinguga võib ette näha, et seda saab teha üksnes üürileandja nõusolekul.
Samuti on mõistlik näha lepingus ette see, kas üürnikul on õigus tuua üüriruumidesse lemmikloomi.
Ruumide seisukord. Lepingus tuleks võimalikult täpselt kirjeldada tingimusi, millele üüriruumid peavad üürilepingu kehtivuse ajal vastama, ning fikseerida eluruumi seisukord (mh kommunaalkulude näidud). Et seda oleks võimalik hiljem tõendada, võiksid pooled teha üleandmise akti ning lisada sellele fotod eluruumi ja selle sisustuse seisukorrast. Kui eluruumi ja vara seisukord ei ole täpselt kirjeldatud, on üürileandjal keerulisem nõuda üürnikult rikutud või hävitatud vara eest hüvitist. Oluline on märkida üürilepingus ka eluaseme võtmekomplektide arv ja nende jaotus.
Tähtajatu või tähtajaline leping? Üürileandja peaks hästi läbi mõtlema, kui pikaks ajaks ta soovib eluruumi välja üürida. Üürileandjale on tõenäoliselt kasulikum tähtajatu leping, kuivõrd selle saab üles ütelda nii erakorraliselt kui ka korraliselt, viimasel juhul vähemalt kolmekuulise etteteatamistähtajaga. Samuti on tähtajatu lepingu korral üürileandjal seaduse järgi suuremad õigused üüri tõsta.
Soovitused üürnikule

Kõrvalkulud. Kui lepingu järgi peab kõrvalkulud kandma üürnik, siis tasub tal vältida üldsõnalist kokkulepet, mille kohaselt peab ta täitma kõiki neid kohustusi, mis muidu asja omanikul omanikuks olemisest tulenevalt lasuvad. Üürileandja võib kõrvalkuludena küsida ainult neid kulusid, mis on otseselt seotud eluruumi kasutamisega. Lepingus tuleks täpselt määratleda, missugused kulutused jäävad üürniku kanda.
Tagatisraha. Lepinguga võib ette näha, et üürnik maksab üürileandjale tagatisraha kuni kolme kuu üüri ulatuses. Pooled võivad leppida kokku väiksema summa, kuid suuremat tagatist ei tohi üürnikult nõuda ning üürnikul on õigus selle maksmisest keelduda.
Tähtajatu või tähtajaline leping? Üürnik peaks hoolega järele mõtlema, kas ta soovib sõlmida tähtajalist või tähtajatut lepingut. Üürnikule võib olla kasulikum tähtajaline leping, sest selle saab üürileandja lõpetada ainult erakorralisel juhul (nt kui üürnik rikub lepingut). Samuti on tähtajalise lepingu korral üürileandjal raskem üüri tõsta.
Puuduseks on see, et kui üürileandja ei soovi pärast tähtaja möödumist lepingut jätkata, siis peab üürnik otsima endale uue elukoha. Siin tuleb siiski arvestada, et kui üürnik jätkab pärast tähtajalise lepingu lõppu üüriruumi kasutamist, siis juhul, kui ei üürileandja ega üürnik ei avalda kahe nädala jooksul teineteisele teistsugust tahet, muutub leping tähtajatuks. See tähendab ühtlasi, et üürileandjal on õigus nõuda tasu eluruumi kasutamise eest ka pärast lepingu lõppemise tähtaja saabumist.
Müügis oleva eluruumi üürimine. Kui üürileandja kavatseb eluruumi müüki panna ja soovib seda seni välja üürida, võib üürilepingu sõlmida ainult müügiperioodi ajaks – kuni üürileandja leiab eluruumile ostja. Sel juhul ei lõppe üürileping automaatselt, vaid see muutub tähtajatuks. Tähtajatu üürilepingu aga saab igal ajal kolmekuulise etteteatamisega üles öelda.
3. Peamised õigused ja kohustused

Üürileandja õigused ja kohustused

Üürileandja peamine kohustus on anda kokkulepitud ajaks üürnikule kasutamiseks eluruum ning tagada, et see oleks lepingujärgseks kasutamiseks sobivas seisundis.

Üürilepingu sõlmimine ei tähenda, et üürileandja ei ole enam kohustatud hoidma eluruumi sobivas seisundis. Ta peab tagama eluruumi kasutamiskõlblikkuse ja vastavuse üürilepingus sätestatud tingimustele, st kõrvaldama omal kulul eluruumist puudused, mille eest ei vastuta üürnik. Samal ajal on üürnik kohustatud valdama ja hoidma eluaset heaperemehelikult.

Ei tohi unustada, et üüritud eluruum on üürniku kodu ja kodu puutumatus on põhiseaduslik õigus. Teisalt on üürnikul kohustus taluda ebamugavusi, kui üürileandja teeb eluruumi säilitamiseks ja puuduste kõrvaldamiseks vajalikke töid.

Üürileandjal on õigus saada üürnikult eluruumi kasutamise eest üüri ning saada pärast lepingu lõppemist ruum üürnikult tagasi.

Tähtajatu lepingu korral võib üürileandja tõsta eluruumi üüri iga kuue kuu tagant, teatades sellest ette vähemalt 30 päeva. Teates tuleb märkida uus üürisumma ja selle kehtima hakkamise aeg ning üüri tõstmise põhjendus ja arvestus ning üüri tõstmise vaidlustamise kord.

Tähtajalise üürilepingu kehtivusperioodil võib üüri tõsta üksnes juhul, kui selle tõstmise ulatus ja arvestamise metoodika on üürilepingus täpselt sätestatud, üürileping on sõlmitud vähemalt kolmeaastase tähtajaga ja üüri ei tõsteta üle ühe korra aastas.

Kui üürileandja on nõudnud üürnikult tagatisraha, siis peab ta selle hoiustama krediidiasutuses oma varast eraldi ning vähemalt kohaliku keskmise intressiga.

Üürileandja õiguste kaitseks on seaduses ette nähtud üürileandja pandiõigus. See tähendab üürileandja õigust rahuldada teatud juhul oma lepingust tulenev nõue (nt üürinõue) üürile antud ruumis asuva vallasvara arvel (see võib kuuluda üürnikule või kolmandale isikule).

Üürniku õigused ja kohustused

Üürnikul on õigus saada üürileandjalt kasutamiseks lepingutingimustele vastav eluruum ja seda lepingu kestel kasutada. Seejuures tuleb kasutada hoolikalt ja üürileandmisel kokku lepitud sihtotstarbe järgi. Üürnik peab arvestama teiste majaelanike ja naabrite huvidega.

Üürniku põhikohustus on maksta eluruumi kasutamise eest kokkulepitud üüri. Kui ta seda ei tee, on üürileandjal teatud juhtudel õigus leping üles öelda (vt täpsemalt allpool).

Üürnik peab kõrvaldama eluruumi pisipuudused, mida on võimalik parandada väikese koristamise või hooldamisega. Kui üürnik soovib teha suuremaid muudatusi, peab ta saama selleks üürileandja loa (luba peab olema väljendatud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, nt e-kirjaga).

Üürnikul on õigus majutada üüritud eluruumi oma perekonnaliikmeid. Lepingus võib sätestada, et seda võib teha üksnes üürileandja nõusolekul.

Üürnikul on õigus anda eluruum allüürile, kuid ka selleks on vaja üürileandja nõusolekut. Üürnik peab mõistma, et kui ta annab eluruumi üle allkasutajale, vastutab ta allkasutaja tegevuse eest nagu enda tegevuse eest.

Kui üürileandja soovib üüri tõsta, siis võib üürnik selle 30 päeva jooksul vaidlustada.

Üürnikul on kohustus vabastada lepingu lõppedes eluruum ning anda see üürileandjale üle. Tagastada tuleb ka kõik võtmed. Eluruum tuleb tagastada lepingule vastavas seisundis. Kui lepingut sõlmides koostati üleandmisakt, tuleb eluruum üle anda selles näidatud seisundis.

4. Lepingu lõpetamine

Lepingu lõpetamiseks tuleb teisele poolele esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kirjaga) ülesütlemisavaldus. Üürileandja avaldus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: üüritud asi, lepingu lõppemise päev, ülesütlemise alus, ülesütlemise vaidlustamise kord ja tähtaeg. Samuti tuleb järgida ülesütlemise tähtaegasid.

Tähtajaline üürileping lõpeb koos tähtaja möödumisega, kui lepingut ei ole varem erakorraliselt üles öeldud. Tähtajalist lepingut ei saa korraliselt üles öelda.

Tähtajatu üürilepingu võivad nii üürnik kui ka üürileandja korraliselt vähemalt kolmekuulise etteteatamistähtajaga üles öelda. Sama kehtib juhul, kui üürilepingu tähtaeg ületab 30 aastat, välja arvatud juhul, kui üürileping on sõlmitud kas üürniku või üürileandja eluajaks.

Nii tähtajatu kui ka tähtajalise lepingu saab mõjuval põhjusel erakorraliselt üles öelda. Põhjus on mõjuv, kui selle esinemise korral ei saa ülesütlemist soovivalt lepingupoolelt kõiki asjaolusid arvestades ja mõlema huvisid kaaludes eeldada, et ta jätkab lepingu täitmist.

Üürnik saab lepingu erakorraliselt üles öelda eelkõige siis, kui tal ei ole võimalik üürileandjast tuleneval põhjusel üüritud ruumi kasutada.

Üürileandja saab lepingu erakorraliselt üles öelda eelkõige siis, kui

üürnik rikub kohustust kasutada üüritud ruumi hoolikalt ja sihtotstarbe kohaselt või jätab arvestamata naabrite või teiste majaelanike huvid,
üürnik on kolmel järjestikusel maksetähtpäeval jätnud olulise osa tasumisele kuuluvast summast maksmata; üüri- või kõrvalkulude võlg on suurem kui kolme kuu üüri- või kõrvalkulude summa.
Üürileandjal ei ole õigust leping üles ütelda, kui üürnik täidab oma kohustused enne ülesütlemist. Ülesütlemine on tühine, kui üürnikul oli õigus üürinõue tasaarvestada ja ta teeb tasaarvestuse avalduse viivitamata pärast ülesütlemisavalduse saamist;
kuulutatakse välja üürniku pankrot ja üürnik ei anna üürileandjale piisavat tagatist tulevase üüri ja kõrvalkulude katteks.
Mõlemal lepingupoolel on õigus leping üles öelda, kui eluruum on sellises seisukorras, et selle kasutamine võib ohustada inimese tervist.

Üüritud kinnisasja müük ei lõpeta üürilepingu kehtivust. Üürilepingust tulenevad üürileandja õigused ja kohustused lähevad üle uuele omanikule. Uuel omanikul on võimalik üürileping kolme kuu jooksul üles öelda siis, kui ta vajab ruumi tungivalt ise. Sellisel juhul tuleb üürnikule ülesütlemisest vähemalt kolm kuud ette teatada. Kuid sellel alusel ei saa lepingut üles ütelda, kui kinnistusraamatusse on tehtud märge üürilepingu kohta.

Arvestada tuleb ka seda, et üürilepingu lõppemine iseenesest ei too kaasa allüürilepingu lõppemist. Allkasutusleping võib pärast kasutuslepingu lõppemist kehtima jääda, kui lepingupooled ei leppinud kokku, et see lõpeb üürilepingu lõppedes.

5. Vaidluste lahendamine

Kui üürilepingust tulenevaid vaidlusi ei suudeta lahendada poolte kokkuleppel, võivad pooled pöörduda kas maakohtusse või eluruumi tööpiirkonna üürikomisjoni. Üürikomisjonides lahendatakse ainult selliseid vaidlusi, kus rahalised nõuded ei ületa 3200 eurot.

Nii kohtuotsus kui ka üürikomisjoni otsus on pooltele täitmiseks kohustuslikud. Kuid kui te ei ole üürikomisjoni otsusega nõus, võite ikkagi kohtusse pöörduda. Kui otsust vabatahtlikult ei täideta, võib nii kohtuotsuse kui ka üürikomisjoni otsusega pöörduda kohtutäituri poole.

Justiitsministeeriumi koduleht: www.just.ee

Mida arvavad Eesti elanikud kinnisvaraturust?

Konjuktuuriinstituut viis läbi uuringu, kus osalejatele esitati kaks küsimust:

1. Kas plaanite järgmise 2-3 aasta jooksul eluaset osta?

2. Kas peate lähema 2-3 aasta jooksul eluaseme ostmist soodsaks tegevuseks?

Uuringu kokkuvõttest selgus, et eluaseme ostu osas on elanike aktiivsus pigem tagasihoidlik. Koguni 91% elanikest ei pidanud eluaseme ostmist lähema 2-3 aasta jooksul tõenäoliseks, kellest 81% oli selles kindlalt veendunud ja 10%  arvas, et nad ei hakka tõenäoliselt uut eluaset  ostma. Potentsiaalseid eluaseme soetajaid oli 8%, kellest 2% plaanis kindlalt eluaseme ostu ja 6% pidas seda tõenäoliseks.

Erinevates elanike rühmades olid ootused eluaseme  soetamisele suhteliselt sarnased. Suuremat huvi eluaseme ostmise vastu võis täheldada 16-29-aastaste vanuserühmas, kus ostmist plaanis  20% küsitletutest ning kõrgeima sissetulekuga elanike rühmas, kus eluaseme ostu plaanis 15% küsitletutest. Maainimeste huvi uue eluaseme soetamisele oli linnaelanikega võrreldes madalam.

Eluaseme soetamise sooduse osas selgelt väljakujunenud üldine arvamus puudus. Eluaseme   ostmist lähema 2-3 aasta jooksul pidasid elanikud pigem ebasoodsaks kui soodsaks. Koguni 44% elanikest pidas eluaseme ostmist ebasoodsaks (17% täiesti ja 27% pigem ebasoodsaks). Samas pidas jällegi 37% elanikest võimalikku tehingut soodsaks  (7% väga ja 30% mõnevõrra soodsaks) ning 19% ei osanud hinnangut anda.

Ostuplaanidega elanikud, kellest iga teine kuulus kõrgeimasse sissetuleku rühma, hindasid võimalikku eluaseme ostu enda jaoks rahaliselt jõukohaseks. Elanikest 67%, kes plaanisid lähitulevikus eluaset osta, pidasid seda soodsaks tegevuseks, 25% ebasoodsaks ja 8%-l puudus seisukoht. Elanikest, kes ei plaaninud lähiajal eluaset osta, pidasid eluaseme ostu lähema 2-3 aasta jooksul soodsaks 34%, ebasoodsaks 46% ja arvamus puudus 20%-l.  Pigem soodsaks kui ebasoodsaks hinnati eluaseme soetamist suurema sissetulekuga elanike rühmas (IV kvartiil) ning  Pärnu-, Lääne-, Põlva-, Valga- ja Võrumaal.Teised elanike rühmad pidasid eluaseme soetamist pigem ebasoodsaks või siis jagunesid hinnangud võrdselt.

Mida oodata kinnisvaraturult?

Kui eelmine aasta seoses majanduse elavnemisega algas paljulubavalt, kujunes aasta siiski emotsionaalselt ebastabiilseks. Kindlasti oli veidikene ootamatu üürituru selline elavnemine aasta teises pooles.

Teeme põgusa tagasivaate ka aastale 2011.

Rõõmustas turu aktiviseerumine teadlike otsuste näol. Kurvastas aga see, et kuigi turg eelmisel aastal aktiviseerus, ei ole siiski paljud inimesed, kes buumiajal kinnisvara ostsid, suutnud oma vara realiseerida (st. jätkuv sundmüükide suur osakaal). Kahjuks Euroopas ning ka mujal maailmas toimuv näitab, et ega ka sellel aastal kinnisvara müümine lihtsamaks ülesandeks ei kujune.

Kindlasti jäävad aastast 2011 meelde tehingud Kristiine keskusega ning Riigi Kinnisvara AS-i sõlmitud lepingud maksu- ja tolliameti ning statistikaameti uute hoonete rajamiseks.

2011.a. aastat mõjutavateks märksõnadeks võib pidada eurot, Kreeka võlakriisi ning sellega seonduvat üleüldist ebakindlust tuleviku suhtes. Paljud inimesed jäid äraootavale seisukohale ning lükkasid oma ostuotsused edasi, millega seoses just aasta teises pooles muutus aktiivseks üüriturg.

Kuid mida oodata aastalt 2012?

Paljud kinnisvaraeksperdid loodavad, et alanud aasta tuleb stabiilsem ning samuti loodetakse ka mõõdukat kasvu, kuid siiski ollakse suhteliselt tagasihoidlikud ning ettevaatlikud.

Kuna maailmamajanduses erilisi selginemise märke näha ei ole, siis ei saa ka midagi väga optimistlikku 2012. aasta kohta kahjuks öelda. Samas inimesed erinevatel põhjustel vajavad uut elamispinda, mis tähendab, et kinnisvaratehingud siiski toimuvad. Vaadates üha kasvavat ehitushinda, siis on iseküsimus see, kui palju tuleb uusarendusi. Samuti muutub üha kallimaks laenuraha.

Ärikinnisvarasektoris näeme aga üürihindade kasvu kuna nõudlus jätkuvalt ületab pakkumist.

Üleüldist kinnisvarahindade tõusu on siiski raske prognoosida kuna maailmas toimuv ei jäta puudutamata ka meid.

Millega võiks 2012. aastal inimesed arvestada?

Soovitame inimestel kriitilise pilguga üle vaadata oma vajadused ning võimalused. Sellel aastal ei ole mõtet ostuotsuseid teha lootes kasvavale palganumbrile või üldisele majanduskasvule. Kellel on vaba raha, võiks kaaluda ühe võimalusena investeerimist kinnisvarasse. Mujal maailmas laialt levinud korteri toa kaupa välja üürimine, ei ole Eestis veel väga populaarne, kuid meie nägemuse kohaselt on nõudlus sellisele tootele täiesti olemas.

Edukat ning heade tehingute aastat!

 

Mida peaksid teadma üürilepingust

Artikkel on võetud veebilehelt city24.ee (27.10.2011)

Üldjuhul on üürileandja ja üürilevõtja väga hästi kursis sellega, et üürilepingus peab olema fikseeritud kommunaalkulude näidud, objekti seis jne. Vajalik on esitada ka üürilevõtja isikuttõendav dokument.

Järgnevalt toome välja üürilepingu punktid, mis on avalikkusele üldteada, aga tekitavad väga sageli nii üürileandjas kui ka üürilevõtjas küsimusi ja isegi vaidlusi.

Üürilepingu tähtaja lõppemist peab rangelt silmas pidama

Enamlevinud tähtaeg üürilepingus on 1 aasta. Tähtajaline üürileping lõpeb tähtaja möödumisega, kui lepingut ei ole varem erakorraliselt üles öeldud. Kui üürnik jätkab pärast üürilepingu tähtaja möödumist asja kasutamist, loetakse, et üürileping on muutunud tähtajatuks, kui üürileandja või üürnik ei avalda teisele lepingupoolele kahe nädala jooksul teistsugust tahet. Avaldamise tähtaeg hakkab üürniku jaoks kulgema üürilepingu tähtaja möödumisest, üürileandja jaoks aga ajast, mil ta sai teada, et üürnik jätkab asja kasutamist.kohti.

Kui vähemalt kaheks aastaks sõlmitud eluruumi üürilepingu puhul kumbki lepingupool ei teata vähemalt kaks kuud enne tähtaja möödumist, et ta ei soovi lepingu pikenemist, muutub üürileping tähtaja möödumisel tähtajatuks.

Kindlasti tuleks siin olla tähelepanelik, kui ei soovita, et üürnik jääks üüritavale pinnale kauemaks. Võimalike probleemide ennetamiseks tuleks kindlasti teha vastav tahteavaldus kirjalikult, nii et hiljem oleks võimalik tõendada, et üürnik on tahteavalduse kätte saanud.

Kui üürnik ei täida kohustusi üürileandja ees (maksmata üür või kommunaalarved), siis saab üürileandja üürilepingu lõpetada erakorralise ülesütlemisega. Selleks tuleb koostada ülesütlemise avaldus ja toimetada see allkirja vastu üürnikule. Ülesütlemisavalduses peaks olema viidatud kas seadustele või üürilepingus kokkulepitule.

Tagatisraha peab üürileandja hoiustama krediidiasutuses oma varast eraldi

Soovitav on küsida üürilepingu sõlmimisel tagatisraha. Samas peab silmas pidama, et tagatisraha küsimisel tekivad kohustused raha hoiustamisega. Paljud üürileandjad ei ole hästi kursis, mis kohustused toob endaga kaasa tagatisraha küsimine ja kui palju täpselt võib tagatisraha võtta.

Eluruumi üürilepinguga võib ette näha, et üürnik maksab lepingust tulenevate nõuete tagamiseks üürileandjale tagatisraha kuni kolme kuu üüri ulatuses. Üürnik võib tagatisraha maksta kolme kuu jooksul võrdsetes osades. Esimene osa tuleb maksta pärast üürilepingu sõlmimist.

Tagatisraha peab üürileandja hoiustama krediidiasutuses oma varast eraldi vähemalt kohaliku keskmise intressiga. Intress kuulub üürnikule ja suurendab tagatisraha.

Üürnik võib nõuda tagatisraha tagastamist, kui üürileandja ei ole kahe kuu jooksul pärast üürilepingu lõppemist teatanud oma nõudest üürniku vastu. Kui üürileandja ei ole raha hoiustanud, saab üürnik ise intressi välja arvutada. Intressimääraks on poolaasta kaupa Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimise operatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit, kui seaduses või lepinguga ei ole ette nähtud teisiti. Intressimäära õigeaegse avaldamise korraldab Eesti Pank väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Lepingusse peab lisama punkti, kui suure võlgnevuse tõttu leping lõppeb

Üürilepingus tuleb täpselt ära märkida, kui suure võlgnevuse tõttu on õigus üürileandjal üürileping lõpetada. Seadus annab alljärgnevad õigused:

§ 316. Üürilepingu erakorraline ülesütlemine tasumisega viivitamise tõttu
(1) Üürileandja võib üürilepingu üles öelda, kui:
1) üürnik on viivituses kolmel üksteisele järgneval maksetähtpäeval tasumisele kuuluva üüri, kõrvalkulude või nende olulise osa maksmisega;
2) võlgnetava üüri summa ületab kolme kuu eest maksmisele kuuluva üüri summa;
3) võlgnetavate kõrvalkulude summa ületab kolme kuu eest maksmisele kuuluvate kõrvalkulude summa.

(2) Üürileandjal ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesütlemise õigust, kui üürnik täidab oma kohustused enne ülesütlemist. Ülesütlemine on tühine, kui üürnikul oli õigus üürinõue tasaarvestada ja ta teeb tasaarvestuse avalduse viivitamata pärast ülesütlemisavalduse saamist.

Kui üürilepingus on aga kokku lepitud teistes tähtaegades, tuleb viidata lepingus kokkulepitule. Kui üürnik ei reageeri teatisele, siis tuleb pöörduda politsei poole. Kui aga üürnik ei maksa ära üürivõlga, siis saab selle kinni pidada tagatisrahast. Kui tagatisraha ei kata ära võlgu jäädud summat, tuleks pöörduda üürikomisjoni või kohtu poole.

Korterite ja majade puhul võib tähtajatu üürilepingu üles öelda, teatades sellest ette 3 kuud, kui üürilepingus ei ole sätestatud teisiti. Möbleeritud tubade ja eraldi üüritud parkimisplatside, garaažikohtade ja muu taolise üürimise korral võib tähtajatu üürilepingu üles öelda, teatades sellest ette vähemalt üks kuu.

Üürilepingu soovituslikud punktid

1. Korteri üleandmisel tuleb korterist teha pildid, mis tagavad hiljem korteri seisukorra tõestuse. Samuti tuleks kirja panna põhjalikult kogu korteri sisustus, ka tehnika koos tootjaga, võimalusel lisada väärtus.
2. Elamu sisekorraeeskirjad, kus on sätestatud öörahu kellaajad jm. See on hea võimalus teavitada üürnikku elamus kehtivatest korraldustest.
3. Üürniku kohustused/käitumine korteris tekkinud avarii korral.
4. Üürnike dokumentide koopiad.

Oluline on, et üüritaval korteril on kehtiv kindlustus. Kasulik on kindlustada ka korteris paiknev vara. Kindlustuslepingu sõlmib tavaliselt üürileandja.

Kindlasti annab objekti üürile see isik, kes on tegelikult omanik. Kui üürileandjal on võetud korterile laen pangast, on vaja üürimiseks panga nõusolek.

Üürnikul on võimalus saada sissekirjutus üüritavasse korterisse. Vastav nõusolek tuleb saada üürileandjalt.

Konsulteerige meiega kindlasti enne üürilepingu sõlmimist. Helista meile numbril 526 2358.